ฝาท่อน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิม

ประโยชน์ของฝาท่อระบายน้ำ
1.น้ำหนักเบา ฝำท่อแบบ ไฟเบอร์กลำส หำกเทียบกับฝำท่อเหล็ก ที่รองรับแรงได้เท่ำกัน ฝำท่อไฟเบอร์กลำสจะมีน้ำหนักที่เบำกว่ำ ซึ่งทำให้สะดวกและง่ำยขึ้นต่อกำร ขนส่ง ติดตั้ง เปิดปิด บำรุงระบบ และง่ำยแก่กำรเคลื่อนย้ำย อีกทั้งยังจะช่วยให้ขั้นตอนกำรเสร็จงำนย่นระยะเวลำได้เร็วมำกขึ้น
2.ทนทำนต่อสภำพแวดล้อมและมลภำวะ กำรติดตั้งฝำท่อ โดยเฉพำะหำกติดตั้งในจุดที่เกิดควำมไม่สะดวกตรวจสอบ สภำพของฝำท่อเป็นประจำ กำรหันมำเลือกใช้ฝำท่อแบบไฟเบอร์กลำส ถือเป็นทำงเลือกที่ตอบโจทย์ เพรำะสำมำรถทนทำน ไม่สร้ำงปฏิกริยำที่ง่ำยแก่กำรผุกร่อน ไม่ต้องกังวลต่อปัญหำในเรื่องของสนิม
3. แก้ข้อกังวลในเรื่องของกระแสไฟฟ้ำ อุบัติเหตุที่เกิดจำกกระแสไฟฟ้ำรั่ว และช๊อตผู้ที่สัมผัสกับฝำท่อนั้น เป็นเรื่องที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้หำกฝำท่อนั้นมีกำรลำเลียงของน้ำที่เสี่ยงต่อกำรเกิดกระแสไฟฟ้ำ ไม่ว่ำจะมำจำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำอย่ำงเช่น บริเวณสระน้ำ ที่มีกำรติดตั้งเครื่องปั๊ม หรือกำรเดินสำยไฟ กำรติดตั้งโคมไฟ อันอำจมีกระแสไฟรั่วมำยังน้ำและส่งต่อกระแสไปยังฝำท่อโลหะ ซึ่งฝำท่อไฟเบอร์กลำส คือวัสดุที่ผลิตจำกเส้นใยไฟเบอร์กลำสผสมกับเรซิ่น จึงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่เหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้ำแต่อย่ำงใด
4.ออกแบบได้ดั่งใจ หรือมีแบบให้เลือกได้หลำกหลำย กำรคำนึงถึงภำพลักษณ์ของสถำนที่ให้มีสไตล์นั้น ถือเป็นประเด็นที่หลำยคนให้ควำมสำคัญเช่นกันซึ่ง ฝำท่อวัสดุไฟเบอร์กลำส สะดวกแก่กำรผลิต สำมำรถผลิตออกมำได้ในขนำดและรูปทรง รวมไปถึงลวดลำยได้ตำมที่ต้องกำร
5.อำยุใช้งำนยำวนำน สำหรับวัสดุไฟเบอร์กลำสนั้น มีประสิทธิภำพของควำมทนทำนที่มำกกว่ำ 30 ปีขึ้นไป อีกทั้งยังรองรับแรงกระแทกได้อย่ำงสม่ำเสมอ หำกเป็นแรงกระแทกในระดับที่ไม่เกินข้อกำหนดที่ฝำท่อรับไหว ซึ่งจะสำมำรถรับกำรกระทบในลักษณะดังกล่ำวได้มำกกว่ำ 2 ล้ำนครั้ง ดังนั้นจึงเหมำะเป็นอย่ำงยิ่ง สำหรับกนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่ต้องกำรสินค้ำอำยุกำรใช้งำนยำวนำน สำมำรถรองรับแรงกระทบที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้ดีขึ้น
6. ปรำศจำกข้อกวนใจจำกกำรถูกขโมยฝำท่อ เป็นที่ทรำบกันดีว่ำฝำท่อเหล็กนั้น เป็นเป้ำหมำยของบรรดำพวกชอบลักขโมย ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องสูญเสียเงินในกำรตำมแก้ไข แต่ยังต้องกลำยเป็นเรื่องกวนใจเสียเวลำจัดกำรอีกด้วย ซึ่งฝำท่อแบบวัสดุไฟเบอร์กลำสนั้น ไม่ใช่วัสดุที่อยู่ในวงกำรซื้อขำยในร้ำนรับซื้อของเก่ำแต่อย่ำงใด
7. ลดเสียงรบกวน หำกบริเวณที่มีฝำท่อนั้นมีกำรสัญจรเกิดขึ้น กำรใช้ฝำท่อแบบเหล็กก็ย่อมที่จะเกิดเสียงตำมธรรมชำติของวัตถุ ซึ่งอำจกลำยเป็นเสียงที่ชวนรำคำญหรือรบกวนสมำธิได้ หรืออำจลดทอนบรรยำกำศที่ดีของสถำนที่ ซึ่งกำรหันมำเลือกใช้ฝำท่อแบบวัสดุไฟเบอร์กลำส จะไม่สร้ำงเสียงในระดับที่รู้สึกรบกวนโสตประสำทแต่อย่ำงใด
8.รำคำเป็นมิตรและย่อมเยำว์กว่ำกำรใช้ฝำท่อแบบเหล็ก หำกลักษณะโดยแวดล้อม และจุดประสงค์ในกำรนำไปใช้งำน ไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องระบุว่ำต้องใช้แต่ฝำท่อแบบเหล็กเท่ำนั้น กรณีนี้กำรหันมำใช้ฝำท่อแบบไฟเบอร์กลำส จะช่วยให้เกิดควำมประหยัดอย่ำงสมเหตุสมผลมำกกว่ำ ซึ่งมิใช่หมำยถึงกำรลดสเปคในเชิงประสิทธิภำพแต่อย่ำงใด แต่หมำยถึงกำรเลือกใช้อย่ำงคุ้มค่ำ ไม่นำสิ่งที่เกินควำมต้องกำรมำไว้ในกำรใช้งำน

Visitors: 134,743